I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, 7 December 2011

PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU

Nama: YEO CHUN LIEK 
                                                                                            
No. Matrik: D20102044995


Persediaan Mengajar Bahasa Melayu
Tarikh                                      : 24 Oktober 2011
Masa                                      : 0830 – 0930 (1 jam)
Tahun                                      : Lima Mawar
Bilangan Murid                        : 17 orang murid (8 Lelaki:9 Perempuan)
Tema                                       : Nilai Murni
Tajuk Pengajaran                     : Bersatu teras Keharmonian (peribahasa)
Fokus Utama                           :  3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.
  Aras 1 (i) Membentangkan sesuatu isu dengan memberikan penjelasan  
                  yang setimpal

Fokus sampingan                     : 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat   
                                                       bagi tajuk yang   sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
                                                 Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan   
                                                                dan penggunaan perkataan yang tepat.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang  
       didengar atau dibaca.
                                                 Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperolehi.

Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid-murid sudah mempelajari dan mengetahui peribahasa.

Objektif pelajaran                    : Pada akhir sesi pemebalajaran, Murid dapat:
1.      Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan 
mengemukakan alasan.
2.      Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu yang diberikan.
3.      Mencatat beberapa peribahasa
4.      Menyusun dan memberikan maksud peribahasa
Sistem Bahasa                          : i) Tatabahasa: Peribahasa
                                                 ii) Kosa kata:   Pembentung
                                                                        Muafakat
                                                                        Dilapah
                                                                        Dicecah
Pengisian Kurikulum   :
            i)          Ilmu                : Pendidikan Moral, dan pendidikan Seni
            ii)         Nilai Murni     : Menghargai jasa, tolong menolong, bekerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah :
i)                    Kemahiran Berfikir                   : Menjana Idea
ii)                  Belajar Cara Belajar                 : Mengumpul data
iii)                Teori Kecerdasan Pelbagai        : Verbal Linguistik dan Interpersonal
iv)                KMD                                       : Strategi Mengatasi Cabaran, Belajar Cara Belajar

Isi Pelajaran     :
           i)           Kad peribahasa ( susun dan cantum )
           ii)          Isu perbincangan
iii)                    Tatabahasa  ( peribahasa )
iv)                    Kosa Kata
v)                      KBKK ( Menjana Idea / menyusun maklumat)

Bahan Bantu Mengajar: Kad Peribahasa, Kertas majong, Pen marker, lembaran kerja.


Isi Pelajaran


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi
(5 Minit)

       1.Guru menunjukkan gambar penduduk kampung sedang bergotong royong membina rumah
    2.Guru mengaitkan 1 peribahasa yang berkaitan dengan hubungan antara penduduk kampung.


     3.Guru menggunakan satu lagi contoh peribahasa  tetapi meminta murid menyusun semula peribahasa tersebut supaya menjadi peribahasa yang bermakna. ( Teguh Bercerai Bersatu Roboh : Bersatu Teguh Bercerai Roboh)
     4.Guru menerangkan tajuk pelajaran hari ini.


ABM: Kad perkataan.
           Gambar Situasi

KBT:Menghubungkait
        : Menyusun

Langkah 1
(20 Minit)


1.      Murid bersoal jawab tentang maksud 
      bersatu padu. 
2.      Murid membaca peribahasa yang       
      terdapat dalam teks seterusnya 
     mencari makna peribahasa tersebut. 
     Murid menerangkan maksud  
      peribahasa di hadapan kelas. 
3.      Aktiviti kumpulan: 6 orang 1  
      kumpulan. Murid berbincang  
      tentang    perihal masyarakat kita  
      yang perlu sentiasa bersatu padu.  
4.      Murid menyalin hasil perbincangan  
      dalam kertas mahjong. 
5.      Murid membentangkan hasil 
      perbincangan.ABM: Pen Marker
           Kertas Mahjong

KB: Menjana idea
Verbal Linguistik

Langkah 2
(15 Minit)


     1.Murid diminta mencatat beberapa lagi peribahasa yang mereka ketahui.
     2. Murid secara individu  diminta  secara lisan menerangkan peribahasa masing-masing.
     3. Murid diminta meneliti peribahasa yang terdapat dalam buku teks pada halaman 138.
     4.Murid membetulkan susunan perkataan dalam peribahasa itu  dan mencari             maksudnya. (BCB)

ABM
-          Buku teks
-          Buku tulis
-          Kamus peribahasa


KBT : BCB

Teknik
-          Kemahiran mencari maklumat


Langkah 3
(15 Minit)

     1.   Murid melihat gambar dan membaca dialog. (4 gambar).
     2.   Murid cuba memadankan dialog dalam gambar tersebut dengan peribahasa yang telah disusun tadi.
     3. Seterusnya  beberapa orang murid dipilih untuk membaca dialog sekali lagi dan mengaitkan dialog yang dibaca dengan peribahasa yang sesuai.


ABM:
-          Gambar
-          Teks dialog

Teknik:
-          Perbincangan
-          Penerangan

Kemahiran verbal linguistik

Pendekatan DeduktifPenutup
(5 Minit)


     1. Murid dibimbing merumus isi pelajaran  hari ini dan menerangkan nilai-nilai murni yang berkaitan.
     2. Guru memberikan latihan susulan kepada murid-murid iaitu melukis poster berdasarkan satu daripada peribahasa yang dipelajari hari ini.


KB: Membuat kesimpulan

  Refleksi:
 Kelemahan   
Pengajaran peribahasa sebenarnya amat susah  untuk susah difahami oleh murid-murid jika mereka mempunyai pengetahuan yang cetek dan kurangnya pembacaan peribahasa daripada murid-murid. Ini yang berlaku kepada murid-murid saya. Terdapat beberapa peribahasa yang dijumpai oleh murid-murid tetapi mereka tidak tahu maksudnya. Aktiviti yang dijalankan mengambil masa yang agak lama dan terdapat beberapa langkah yang dilakukan tidak menyeluruh. Keterlibatan murid tidak menyeluruh, aktiviti lebih berpusat kepada murid cerdas manakala pelajar lemah agak ketinggalan dalam menguasai pelajaran peribahasa yang diajarkan. Saya kurang menerapkan nilai murni dan unsur patriotisme dalam P&P saya hari ini seperti mana sesi P&P sebelumnya memandangkan saya kerap menumpukan soalan murid dan pencarían maksud peribahasa semasa P&P. 

 Kekuatan
Murid-murid sangat berminat dengan setiap isi pelajaran yang disampaikan kepada mereka. Bagi menarik perhatian dan minat murid-murid mengikuti pelajaran yang disampaikan di sampai mewujudkan suasana P & P yang menarik serta keberkesanannya, pemilihan dan penggunaan alat bantu yang pelbagai (gambar) yang saya gunakan membolehkan murid-murid seronok dan memahami isi pelajaran dengan lebih jelas.
`           Aspek  set induksi yang saya lakukan juga baik. Berdasarkan respon murid-murid, didapati saya telah berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi menarik, sesuai, menyeronokkan dan telah dapat menarik tumpuan dan memotivasikan pelajar-pelajar. Dari Aspek pengurusan bilik darjah pula, saya mendapati pengurusan bilik darjah saya  baik sepanjang P&P dilaksanakan. Saya berjaya mengawal keadaan kelas dengan memberi teguran terus serta tegas kepada murid-murid saya yang ingin mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran pada setiap masa. Contohnya memberhentikan sekejap sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menegur murid-murid ini sebelum menyambung semula sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Dengan ini, mereka akan rasa lebih tanggungjawab untuk belajar dan mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Komunikasi dengan murid-murid turut tidak menghadapi masalah memandangkan murid-murid suka memberi pendapat dan terlibat secara aktif dalam aktiviti perbincangan  yang dijalankan. Selain daripada itu, saya mendapati dari segi kepelbagaian nada dan intonasi,  kelantangan suara yang sesuai, sebutan jelas, tepat telah dapat mengekalkan perhatian murid terhadap P & P yang dijalankan.

 Cadangan Mengatasi Kelemahan
Saya perlulah memahami dan mengesan setiap pencapaian murid yang diajar oleh saya. Saya juga perlulah mengetahui tahap pencapaian kognitif murid dan menggunakan aras yang sesuai kepada  murid-murid yang pelbagai tahap kecerdasan. Saya akan merancang setiap aktiviti P&P secara lebih teratur dan menilai kesesuaian aras pembelajaran yang sepatutnya saya gunakan untuk hari tersebut.  Dari aspek isi pelajaran pula, saya perlu menyediakan dengan lebih teratur dengan memperuntukkan masa dan aktiviti yang sesuai dan tidak terlalu padat agar setiap langkah P & P dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
Seterusnya ialah dalam aspek penyerapan unsur-unsur nilai-nilai murni dan patriotisme. Aspek iniperlu saya tekankan agar murid-murid disamping diajar peribahasa mereka juga dapat menghayati nilai-nilai murni dalam peribahasa tersebut. Seterusnya ialah dari segi kualiti pembelajaran yang saya jalankan dalam bilik darjah.  Sepatutnya semua murid terlibat dalam semua aktiviti kumpulan mahupun individu yang saya jalankan semasa P&P.  Jadi di sini saya haruslah memastikan setiap murid dalam kelas tersebut melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dijalankan.  Saya perlu merancang aktiviti yang akan melibatkan semua murid mengambil bahagian dan memberi komitmen yang tinggi dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
Seterusnya ialah aktiviti haruslah dijalankan dengan lengkap tanpa tergesa-gesa menghabiskannya supaya objektif pembelajaran tercapai 100% . Menggalakkan murid membaca lebih banyak peribahasa melayu melalui majalah-majalah atau buku peribahasa.


"MEMBACA JAMBATAN ILMU"

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.